top of page

Utlysning Tvärresidens i Montreal!

(in ENG below)


🎪 Utlysning: Pilot Tvärresidens i Montreal, Quebec för cirkusartister baserade i Skåne

Cirkus Syd, i samarbete med Region Skånes Kulturförvaltning, är glada att berätta om ett nytt och helt unikt pilotprojekt, i form av en tvärresidens i Montreal, för cirkuskonstnärer baserade i Skåne, Sverige. Detta pilotprogram erbjuder en tvåveckors fördjupning i Montreals levande kulturlandskap, Kanada, i juli 2024. Piloten kommer att utvärderas för att skapa ett fyraårigt program mellan 2025-2028 för konstnärer från Skåne och Montreal att delta i årligen.

Denna residens bjuder in cirkusartister att utforska nya horisonter, utbyta idéer och skapa kreativa kopplingar i en dynamisk internationell miljö. Deltagarna kommer att ha möjlighet att:

🌟 Delta i festivaler: Fördjupa dig i Montreals rika kulturscen genom att delta i ledande festivaler och evenemang, och exponeras för olika konstnärliga uttryck och nyskapande framträdanden.

🌟 Delta i utbildning: Dra nytta av specialiserade träningspass och workshops som är utformade för att förbättra dina konstnärliga färdigheter och bredda din kreativa verktygslåda.

🌟 Coachning: Få personlig coachning med branschexperter, och få värdefull feedback och vägledning för att förädla och höja ditt konstnärskap.

🌟 Nätverka och samarbeta: Nätverka med andra konstnärer, kulturella utövare och branschexperter, och främja potentiella samarbeten och skapa långsiktiga kontakter.

🌟 Utveckla ditt eget arbete: Dedikera fokuserad tid och resurser för att utveckla och förbättra dina konstnärliga projekt, med tillgång till faciliteter, resurser och stöd för att förverkliga din vision.

Denna tvärresidens erbjuder en unik upplevelse med syfte att berika cirkuskonstnärskap, främja kulturellt utbyte och kreativ innovation. En möjlighet att djupdyka i en av Nordamerikas mest levande kulturella knutpunkter.

Ekonomiska detaljer: Resor, boende, traktamenten, försäkringar och visum kommer att täckas av programmet under vistelsens längd. Pilotmöjligheten lämpar sig för en soloartist eller ett konstnärspar (duo) som deltagare.

Ansökan:

Behöriga att ansöka: Cirkuskonstnärer baserade i Skåne, Sverige

Varaktighet: Två veckor i juli 2024 - Resedatum 4-18 juli

Deadline för Ansökningar: 24 mars, 2024 - Deadline förlängd till fredag 29e mars. För att ansöka, vänligen skicka ETT dokument i PDF-format med följande material till: Hedda Celander hedda@cirkussyd.com

  • CV/Curriculum Vitae som framhäver din konstnärliga bakgrund och erfarenhet.

  • Personligt brev som beskriver din motivation att delta samt fokus (disciplin/er) min 200 ord, max 300 ord.

  • CV samt exempel på ditt arbete (länk till webbplats/instagram-profil, och/eller digitala filer som foton/video.

Ta ditt cirkuskonstnärskap till nya höjder med Quebec-Skåne Tvärresidens Program i Cirkus!


För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta Lina B. Frank på info@cirkussyd.com


Detta program stöds av Region Skåne, Sverige och Conseil des arts et des lettres du Québec.

Om Conseil des arts et des lettres du Québec Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) investerar i fantasin och firar framgångarna för dem som skapar minnesvärda verk, formar Québecs kulturella identitet och låter det lysa. Med sikte på rättvis, hållbar konstnärlig utveckling stöder CALQ skapande, experiment och produktion inom konst och litteratur i alla regioner i Québec och främjar spridning i Québec, Kanada och utomlands.

Varje år stöder CALQ ekonomiskt cirka 1500 konstnärer och 900 ideella konstorganisationer, vilket bidrar till uttrycket av en levande kultur som är tillgänglig över hela Québec. Det uppmuntrar märkesverk inom konst och litteratur som genererar stolthet bland medborgarna, föder vår kultur och framför allt skapar en tidlös prägel.🎪 Open Call for Applications: 


Pilot Cross-Residency Opportunity in Montreal, Quebec 


Cirkus Syd, in collaboration with Region Skåne’s Cultural Department, is thrilled to announce a pilot project of a unique cross-residency opportunity for artists based in Skåne, Sweden. This pilot program offers a two-week immersion in the vibrant cultural landscape of Montreal, Canada, in July 2024. The pilot will be evaluated to create a 4 year programme between 2025-2028 for artists from Skåne and Montreal to participate annually. 


This cross-residency invites artists from various circus disciplines to explore new horizons, exchange ideas, and foster creative connections in a dynamic international setting. Participants will have the chance to:


🌟 Attend Festivals: Immerse yourself in Montreal's rich cultural scene by attending renowned festivals and events, gaining exposure to diverse artistic expressions and cutting-edge performances.


🌟 Participate in Training: Benefit from specialised training sessions and workshops tailored to enhance your artistic skills and broaden your creative toolkit.


🌟 Receive Coaching: Engage in personalised coaching sessions with industry professionals, receiving valuable feedback and guidance to refine and elevate your artistic practice.


🌟 Network and Collaborate: Connect with fellow artists, cultural practitioners, and industry experts, fostering potential collaborations and forging long-lasting connections across borders.


🌟 Develop Your Own Work: Dedicate focused time and resources to develop and refine your artistic projects, with access to facilities, resources, and support to bring your vision to life.


This cross-residency opportunity offers a transformative experience aimed at enriching artistic practice, fostering cultural exchange, and nurturing creative innovation. A chance to embark on a journey of discovery and growth in one of North America's most vibrant cultural hubs.Financial details: 

Travel, accommodation, per diems, insurances and visas will be covered by the programme for the duration of the stay. The pilot opportunity is suitable for a solo artist och duo of artists. 🎪 Application Details:


Eligibility: Artists based in Skåne, Sweden

Duration: Two weeks in July 2024 - Dates of travel 4-18th of July

Deadline for Applications: 24th March 22nd, 2024

To apply, please submit ONE document in PDF format with the following materials to: Hedda Celander hedda@cirkussyd.com


  • CV/Resume highlighting your artistic background and achievements

  • Artist statement outlining your motivations for participating in the cross-residency and your preferred focus (discipline/s) minimum 200 words, maximum 300 words.

  • Portfolio or samples of your work (link to website/instagram profile, and/or digital files such as photos/video)


Take your artistic practice to new heights with the Quebec-Skåne Cross-Residency Programme for Circus!


For inquiries and further information, please contact Lina B. Frank on info(a)cirkussyd.com


This programme is supported by the Region of Skåne, Sweden and the Conseil des arts et des lettres du Québec, Canada. About the Conseil des arts et des lettres du Québec The Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) invests in the imagination and celebrates the successes of those who create memorable works, shape Québec’s cultural identity, and make it shine. With a view to equitable, sustainable artistic development, the CALQ supports creation, experimentation, and production in the arts and literature in all regions of Québec and promotes dissemination in Québec, Canada, and abroad.


Every year, the CALQ financially supports some 1500 artists and 900 non-profit arts organizations, contributing to the expression of a vibrant culture accessible across Québec. It encourages landmark artistic and literary works that generate pride among citizens, nourish our culture, and above all, create a timeless imprint.


Learn more: www.calq.gouv.qc.ca/en  Image credit: La Tohu/Montrèal Complètement Cirque, Photographer: Chantal Lévesque


Comentários


bottom of page